СПИД -?асыр дерті

Жариялан? ан к? ні: 4 желто? сан 2006 - 07:40

Б? гінгі к? нні??зекті м? селесіне айнал? ан ВИЧ, СПИД дерті темір торды? ар жа? ында? ы cоттал? андар арасында да кездесіп отыр. Т? зеу мекемелерінде осы дертті? алдын - алу мен нау? астар? а медициналы? к? мек к? рсетуде? ар? ынды ж? мыстар ат? арылып жатыр. Биыл? ы жылы? ылмысты?-ат? ару ж? йесіні? медициналы??ызметіне ВИЧ ауруымен к? ресу? шін республикалы? бюджеттен 4 млн? аржы б? лінген еді.
"Арнайы емдеу" атты? аламды??ор б? лген? ома? ты? аржы? а барлы??ажеттіліктер? амтамасыз етілді. Д? рі-д? рмек жа? ы жеткілікті болды. Сонымен? атар, 2006 - 2010 жылдар аралы? ына арнал? ан? аза? стан Республикасында? ы СПИД эпидемиясына? арсы Ба? дарламаны? жа? а жобасына? сыныстар жіберілді. ВИЧ-ті? ай? ын суретін к? ру? шін 2003 жылдан бастап? ылмысты? - ат? ару ж? йесіні? т? зеу мекемелерінде? Р денсаулы? са? тау министрлігімен эпидемиологиялы??ада? алау ж? ргізіледі. Ал 2002 - 2005 жылдар аралы? ында жыныс жолдары ар? ылы таралатын инфекциялар? а, ВИЧ-?а кешенді профилактикалы? ж? мыс ж? ргізу? шін республикалы? бюджеттен 16225 те? ге б? лінді. Б? л?аражат ВИЧ - пен за? ымдан? андарды емдеуге д? рі – д? рмек алу? а, жеке пайдаланатын б? йымдарды дезинфекциялау? а, жеке? ауіпсіздікті са? тайтын медициналы? ??ралдар? а, медициналы?-а? артушылы? а? паратпен? амтамасыз етілуге ж? мсалды. А? ымда? ы жылды? со??ы 10 айында ВИЧ-ті? алдын-алу ма? сатында 10 конференция, 3 д??гелек? стел, 88 семинар, 784 саба?, 365 тренинг, 756 радиод? ріс? ткізілді. 452 санитарлы? б? рыш жабды? талып, 655 санитарлы? бюллетень шы? арылды. Соттал? андар? а б? л дертті??ауіптілігін т? сіндіру? шін 11140 ??гіме ж? ргізілді. ВИЧ-ті? алдын алуда соттал? андарды??з ішінен волонтерлер дайындалды. Биыл? ы жылды? со??ы 9 айында 1920 соттал? ан ерікті т? рде волонтерлер ??рамына кірді. Сондай-а? осы дертті? алдын алуда облыстарда? ы СПИД орталы? тарымен ты? ыз? арым-?атынаста ж? мыс ат? арылып келеді. Арнайы контингентті ВИЧ инфекциясына тексеру ж? мыстары айма? тарда? ы СПИД орталы? тарымен бірігіп ж? ргізіледі. ВИЧ-ті? алдын алуда? ы барлы? шаралар? ділет министрлігіні? Денсаулы? са? тау министрлігімен 2005 жыл? ы 13-с? уірдегі бірігіп шы? ар? ан б? йры? ына с? йкес ж? ргізіледі. Пенитенциарлы ж? йеде жазасын? теп ж? ргендерді ВИЧ-?а? ан алу ерікті т? рде? ткізіліп, анализдер тексерілуге СПИД орталы? ына жіберіледі. Егерде соттал? анны??анында ВИЧ аны? талса, онда анализ н? тижесін СПИД орталы? тарыны??ызметкерлері? зі естіртеді. Жыл сайын 1-?араша мен 1-желто? сан аралы? ында ВИЧ, СПИД дертіне? арсы айлы? ж? ргізіліп, оны? н? тижелері "СПИД ті? алдын алу ж? не к? рес ж? ніндегі" республикалы? орталы? ына жіберіліп отырылды. Со??ы м? ліметтерге с? йенсек, б? гінгі та? да 2006-жылды? 1-?арашасына дейін республикамызда 7088 адам ВИЧ-пен за? ымданса, 445-адам СПИД-ке шалды??ан. Ал, т? зеу мекемелерінде 2006 жыл? ы 1-?араша? а дейін 1069 ВИЧ-пен за? ымдан? ан? сталынады, оны? ішінде: 107-сі? йелдер, 191 тергеудегі-т? т?ындал? ан. 2006-жылды? со??ы он айында ВИЧ инфекциясыны? 498 жа? дайы тіркелген.?кінішке орай, б? гінде республика бойынша ВИЧ ауруымен тіркелгендерді? 30 пайызы соттал? андар болып табылады. Пенитенциарлы ж? йедегі медицина б? лімшесіні??ызметкерлері т? зеу мекемесіне, тергеу аба? тыларына жа? а т? скендерге ВИЧ-ті? бас? а да ж??палы ауруларды??ауіп-?атерлігі жайында ??гіме ж? ргізеді. Тіпті? р бір жаса??а бір жауапты медицина? ызметкері б? лінген. Соттал? андар? а?ызмет к? рсететін д? рігерлерді? біліктіліктерін, ВИЧ жайында? аншалы? ты сауатты екендіктері сына? алу ар? ылы тексеріледі.?ылмысты? - ат? ару саласында? ы мециналы??ызметкерлерге жыл сайын ВИЧ, бас? а да ж??палы аурулар туралы семинар? ткізіліп, со? ынан сына??абылданады. М? селен,?АЖ комитеті бекіткен кестеге сай осындай сына? тар жа? ында Ма??ыстау,?ызылорда, О? т?стік-?аза? стан облыстарында? тіп, сына? барысында медицина? ызметкерлері сауаттылы? тарын танытты.?азіргі та? да айма? тарда? ы медицина б? лімшелері аАнти ВИЧ-ті? вирусына? арсы терапия" д? рі-д? рмегін? олданады. Егерде за? ымданушы оны д? рыс, уа? ытылы? олданса, онда оны??міріні??заруына, ж??палылы? ыны? азаюына септігі тиеді.
Меруерт? АЙЫРТАС
?АЖ комитетіні? баспас? з?ызметі